EUbanner

Tytuł projektu:

Modelowanie przebiegów złożonych nieliniowych gier fabularnych


Cel projektu:

Opracowanie systemu do wydajnego, elastycznego i efektywnego

projektowania, prototypowania, implementowania oraz iterowania

struktury i przebiegu nielinearnej gry fabularnej wraz z dialogami.


Termin realizacji:

01.01.2018 - 31.12.2019


Wartość projektu:

6 326 737.44 zł


Kwota dofinansowania z UE:

4 366 089.12 złKONKURS OFERT ZAKOŃCZONY

Liczba złożonych ofert: 1

Wybrany wykonawca: Dr Piotr Chynał


Informacje o ogłoszeniu


Termin składania ofert

Do dnia 2017-07-05

Nazwa zamawiającego

STRANGE NEW THINGS SP. Z O.O. SP. K.

Miejsce i sposób składania ofert

Pocztą elektroniczną

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@strangenewthings.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Zawodny

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

570335393

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług badawczych w ramach planowanych do przeprowadzenia przez Zamawiającego prac badawczych i rozwojowych obejmujących badania przemysłowe oraz prace rozwojowe na podstawie umowy cywilnoprawnej - na stanowisku Eksperta ds. User Experience (UX Expert). 

Zadania / zakres obowiązków

Do zadań UX Expert będzie należeć:

- Uczestniczenie w pracach nad badaniami i rozwojem narzędzia do projektowania, implementacji i testowania przebiegu gry komputerowej

- Proponowanie nowych rozwiązań w zakresie interfejsu użytkownika w oparciu o najnowszą wiedzę oraz badania własne;

- Przeprowadzanie eksperymentów badawczych z użyciem nowoczesnego sprzętu oraz różnych grup użytkowników,


Miejscem wykonywania zadań jest Strange New Things pl. Konstytucji 3 Maja 3 we Wrocławiu.

W przypadku tego stanowiska możliwa jest praca w trybie zdalnym na terenie Wrocławia (ze względu na konieczność częstych spotkań synchronizujących).

Realizacja prac na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Szacowana wartość zamówienia

Zamówienie o wartości

od 20 tysięcy do 50 tysięcy złotych netto.

Tryb zamówienia

w drodze przeprowadzenia rozeznania rynku zgodnie z pkt. 6.5.1 Rozeznanie rynku, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi pod warunkiem otrzymania dofinansowania przez Strange New Things w ramach Działania 1.2 PO IR, 2014 - 2020Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zaangażowanie w projekcie UX Expert


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług badawczych w ramach prowadzonych przez Zamawiającego prac badawczych i rozwojowych obejmujących badania przemysłowe oraz prace rozwojowe na podstawie umowy cywilnoprawnej - na stanowisku Eksperta ds. User Experience (UX Expert). Czas realizacji trwa od 2018-01-01 do 2020-01-01. Rozliczanie czasu wykonania usług będzie miesięczne na podstawie rzeczywistej pracochłonności udokumentowanej kartą ewidencji czasu pracy Oferenta, stawki godzinowej wynikającej z oferty oraz protokołu odbioru wykonanych usług. Wypłata wynagrodzenia będzie dokonywana na podstawie wystawionego przez Oferenta rachunku do umowy.


Zadania / zakres obowiązków

Do zadań UX Expert będzie należeć:

a) Uczestniczenie w pracach nad badaniami i rozwojem narzędzia do projektowania, implementacji i testowania przebiegu gry komputerowej

b) Proponowanie nowych rozwiązań w zakresie interfejsu użytkownika w oparciu o najnowszą wiedzę oraz badania własne; 

c) Przeprowadzanie eksperymentów badawczych z użyciem nowoczesnego sprzętu oraz różnych grup użytkowników,


Miejscem wykonywania zadań jest Strange New Things pl. Konstytucji 3 Maja 3 we Wrocławiu, w przypadku tego stanowiska możliwa jest praca w trybie zdalnym na terenie Wrocławia (ze względu na konieczność częstych spotkań synchronizujących). Realizacja prac na podstawie umowy cywilnoprawnej.


Kod CPV

72262000-9


Nazwa kodu CPV

Usługi rozbudowy oprogramowania


Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od 2018-01-01 do 2020-01-01.


Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień


Wiedza i doświadczenie

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się osoby które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

WYMAGANIA:

1) Stopień naukowy - Doktorat z badania użyteczności systemów informatycznych lub dyscypliny pokrewnej; 

2) Międzynarodowe publikacje z dziedziny user experience;

3) Doświadczenie w badaniach i rozwoju interfejsów użytkownika; 

4) Znajomość tematyki gier wideo oraz narzędzi do ich tworzenia;

Potwierdzeniem spełnienia powyższego warunku, będzie przedstawienie CV z przebiegiem pracy zawodowej Oferenta wraz z listą publikacji.


Dodatkowe warunki

Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby, których obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów zlecenia oraz z wykonywania przez nie zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Oferentowi w ramach niniejszego projektu; a łączne zaangażowanie zawodowe Oferenta w realizację wszystkich projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zleceniodawcy i innych podmiotów łącznie z zaangażowaniem w ramach planowanego projektu nie przekroczy 276 godzin miesięcznie

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać: 

1) CV z przebiegiem pracy zawodowej Oferenta wraz z listą publikacji.

2) Ofertę wraz z ze stawką godzinową


Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji


Maksymalną liczbę punktów, którą może otrzymać oferent - 100 pkt., o wyborze oferty decydować będzie liczba otrzymanych punktów.

Zamówienie otrzyma oferent, który uzyska największą liczbę punktów sumy kryterium nr 1 i 2 . 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie osiągniętej liczby punktów, w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację: 

Kryterium 1 - "cena jednej roboczogodziny pracy brutto" – waga punktowa/procentowa 70%

Kryterium 2 – "dostępność w roboczogodzinach w miesiącu" – waga punktowa/procentowa 30%

W kryterium 1. najwyższą liczbę punktów (70 pkt.) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem: Liczba punktów oferty = (cenę najniżej skalkulowaną spośród złożonych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu x 70)/(cena oferty ocenianej). 

W kryterium 2. najwyższą liczbę punktów (30 pkt.) otrzyma oferta zawierająca największą dostępność w roboczogodzinach w miesiącu, a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem: Liczba punktów oferty = (dostępność w roboczogodzinach w miesiącu oferty ocenianej x 30)/(największa dostępność spośród złożonych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu w roboczogodzinach w miesiącu).

Sposób powiadomienia o wyborze, warunki podpisania umowy, zastrzeżenia Zamawiającego


O wynikach przeprowadzonego naboru ofert (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego;

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania zaproszenia do składania ofert oraz prawo do zamknięcia naboru bez wyboru oferty na każdym jego etapie, w szczególności w przypadku złożenia przez potencjalnych Wykonawców zamówienia ofert przekraczających wysokości środków zaplanowanych w budżecie  na realizację niniejszego działania;

Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w miejscu i na warunkach określonych przez Zamawiającego; jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nie przekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego działania.


Zamawiający (beneficjent)


Nazwa

STRANGE NEW THINGS SP Z O.O. SP. K.

Adres

ul. Kwiska 5-7 lok. 125

54-210 Wrocław

Numer telefonu

570335393

NIP

PL8943080376